ALIBI - כי להנות באמת חייבים אליבי
צרו איתנו קשר עכשיו: alibi@alibi.co.il
דף הבית | אודותינו | סודיות הלקוחות | השירותים שלנו | תקנון שירות | צור קשר


תקנון אתר אליבי

גולש/ת יקר/ה, שלום

תודה על כך שנכנסת לאתר אליבי, (להלן: "אליבי").
מטרת תקנון זה הינה להסדיר את היחסים שבין אליבי לבין הגולשים באתר, ובכפוף לכלליו של תקנון זה תוכלו לרכוש מוצרים מחנות "אליבי", לקבל מידע ו/או תכנים מסוגים ו/או נושאים שונים, לבצע חיפושים ועוד (להלן ביחד: "השירותים").
במסגרת תקנון זה, "גולש" הינו כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו. "אתר אליבי" - לרבות מנהליה, עובדיה, מנהלי הפורומים, בעלי התפקידים בה וכל מי מטעמה. "חנות אליבי" - קטגוריה מאובטחת באתר, בה ניתן לרכוש מוצרים באמצעות כרטיס אשראי. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר, חל על כל אדם הנכנס לאתר באשר הוא.

כללי
א. גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים הניתנים באתר זה, מבטאים ומהווים הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר אליבי ו/או בשירותים הניתנים בו לכל מטרה שהיא.
ב. אתר אליבי נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי. 
ג. אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של אתר אליבי ללא אישור מראש ובכתב ממנהל אתר אליבי.
ד. באתר זה ישנם חומרים מקוריים רבים. אין להוריד למחשב אישי או ציבורי, לסרוק או לטעון למאגר מידע כלשהו תמונות, גרפיקה, עיצוב, טקסטים מקוריים, קבצי וידאו, קבצי אודיאו וכל חומר אחר המופיע באתר. חומר זה הינו לשימוש אישי בלבד. אין לסחור בו, ואין להפיץ אותו לצורך אישי או ציבורי.
ה. אין להעתיק, לסרוק, לטעון למאגר מידע כלשהו או להפיץ את המוצרים המוצגים בחנות אליבי ללא אישור בכתב ממנהל אתר אליבי. 
ו. המוצרים בחנות אליבי הינם לשימוש אישי, ואינם מיועדים לשימוש מסחרי כלשהו. אתר אליבי שומרת לעצמה את הזכות למנוע מגולש לרכוש מוצרים מחנות אליבי - אחד מהם, חלקם או כולם - ואיננה מתחייבת לתת לו הסבר כלשהו לכך.
 זכויות יוצרים
א. זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר אליבי הינם של אתר אליבי, והיא הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר ובכל חומר אחר הכלול בו (להלן: "המידע").
ב. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לטעון למאגר מידע, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק ממנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע ו/או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת מנהל אתר אליבי.
 הגבלת אחריות
א. אתר אליבי אינו מתחייב שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי אליבי ואינה אחראית לנזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל אליבי, מי מספקיה ו/או מי מטעמה.
ב. אספקת השירותים על-ידי אתר אליבי תלוי, בין היתר, בצד שלישי, ואתר אליבי איננה אחראית לכל מעשה או מחדל של צד שלישי ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.
ג. אתר אליבי אינו אחראי לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים, בקשר עם תכני גולשים או בקשר עם שימוש אחר כלשהו של גולשים באתר אליבי ובשירותים המוצעים והכלולים בו.
ד. כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני גולשים לצפייה ולשימוש על-ידי כל גולש אחר ברשת, ומערכת אתר אליבי אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.
ה. מערכת אתר אליבי אינה שולטת, אינה מפקחת ואינה אחראית על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על-ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור (לינק) מתוך אתר אליבי.
ו. פרסום תכני גולשים או הצבת קישור באתר לא תתפרש כהצעה לגולש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של אתר אליבי לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על-ידי אחרים. כל הסתמכות של הגולש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור - לרבות מידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם - נעשית על-פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותו הבלעדית.
ז. אתר אליבי אינו אחראי בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי, אי יכולת להשתמש, אובדן נתונים ו/או אובדן הרווחים הנובע מהשימוש בשירותים ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים באתר אליבי ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות אתר אליבי, אף אם הפעיל פיקוח כלשהו על התכנים המוצבים באתר או שניתן לגשת אליהם או לצפות בהם באמצעות האתר.
ח. בכל האמור באתר אליבי, בקטגוריות השונות ובפורומים, בין אם נכתב על-ידי מי מאנשי אתר אליבי ובין אם נכתב על-ידי מי מן הגולשים, אין משום המלצה רפואית או אישית כלשהי, ואתר אליבי איננה אחראית לכל נזק רפואי, נפשי, רוחני, נשמתי, גופני או אחר שייגרם לגולש בעקבות הנחיות ו/או המלצות רפואיות ו/או אישיות כאלה או אחרות שיוצגו בתכני אתר אליבי. כל פעילות שיעשה הגולש הינה על אחריותו בלבד ואינו רשאי לתבוע כל סוג של פיצוי מאתר אליבי או מי מטעמו.
 הגנת הפרטיות
א. הגלישה באתר אליבי והשימוש בשירותים הכלולים בו, מהווה הסכמה מצידך לכך שאתר אליבי יוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שאתה עושה בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים. אתר אליבי רשאי להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים של אתר אליבי.
ב. אתר אליבי מקפיד לשמור על הוראות כל דין, ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות, והיא תשמור על פרטיות הגולשים ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך על-פי דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולש או כל מידע אחר בנוגע אליו, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על-ידי הגולש עצמו או שנתן הסכמתו המפורשת לפרסומם.
ג. בגלישה באתר אליבי ובשימוש בשירותים, הינך מסכים כי אתר אליבי תעשה שימוש בפרטיך לשם העברת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי - הקשור באתר אליבי בלבד - באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שלך. אם אינך מסכים לכך, עליך להודיע על כך בכתב לאתר אליבי.
ניתוק, הפסקה ושינויים
א. אתר אליבי רשאי להסיר תכנים מהשירותים, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשים, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בנסיבות בהן גולש עשה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, לגולשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר כי הגולש פועל באופן הנוגד ו/או מפר את התנאים הקבועים בתקנון זה.
ב. כמו כן, אתר אליבי רשאית לנתק, להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיוניות או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.
ג. אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על אתר אליבי אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו של הגולש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי תקנון זה.
ד. אתר אליבי יוכל לשנות מעת לעת את מבנה אתר אליבי, מראהו, את השירותים הניתנים בו, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל בלא צורך להודיע לגולש. לגולש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי אתר אליבי בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 הצהרות והתחייבויות הגולשים
בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מצהיר/ה כל גולש/ת ומתחייב/ת כלפי אתר אליבי כדלקמן:
א. לא להשתמש בתכנים אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני או מעליב, או חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני או שעלול לפגוע ברגשות הציבור;
ב. לא לעשות שימוש בשפה בוטה או גסה, שעלולה להעליב או לפגוע בגולשים אחרים בפורום;
ג. לא לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או קבוצה;
ד. לא להציק לגולשים אחרים בבקשות מטרידות ובאמירות מגונות;
ה. לא לכלול בתכנים המועלים לפורומים ו/או לכל שירות אחר של אתר אליבי חומר כלשהו המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה, המרדה, הטעיה, הפרת זכויות יוצרים, הפרת סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכו´, הפרת זכויות אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין;
ו. לא להציף פורומים בהודעות סרק, שאינן מאפשרות דיון סביר בפורום;
ז. לא להעלות תכנים שיש בהם שידור של "דואר זבל" (ספאם) או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוני או הודעות SMS שלא על-פי בקשת הנמענים. בנוסף, לא לכלול תכנים הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לשירותי רט"ן - רדיו טלפון נייד ו/או לציוד קצה, ו/או לכל סוג של שירות שניתן או יינתן במישרין או בעקיפין על-ידי מי ממפעילי הרט"ן, אלא אם אושר מראש ובכתב על-ידי מפעיל הרט"ן;
ח. לא להעלות לאתר חומר בלתי-חוקי או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל;
ט. לא לכלול כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין;
י. לא לפרסם פרטים אישים של גולשים אחרים או מספר טלפון;
יא. לא לערוך פרסום מסחרי באמצעות הפורומים באתר אליבי;
יב. לא להשתמש בשירותים של אתר אליבי לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים על-פי כל דין;
יג. לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים Malicious Applications) ) וכיו"ב למחשבים אחרים, ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה 1995;
יד. לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
טו. לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981;
טז. לא להפנות כל קישור (לינק) או לתת הפניה אחרת לחומר שפירסומו נאסר לפי מסמך זה.
 גולש שינהג בניגוד להתחייבויותיו כמפורט לעיל - אחת מהן, חלקן או כולן - יחסם, התכנים שהעלה - יוסרו, ואתר אליבי יהיה רשאי לחסום את כניסתו לאתר אליבי ולמנוע ממנו לגלוש באתר אליבי ו/או לצרוך שירותים באמצעותו. גולש שהורחק על-ידי אתר אליבי ו/או נחסמה כניסתו לאתר, לא יהיה רשאי לחזור ולגלוש גם תחת שם משתמש אחר.
הגולש ישפה את אתר אליבי מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, לרבות הוצאות משפטיות, אשר יגרמו לה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש שעשה הגולש באתר אליבי ו/או בשירותים, והגולש הנ"ל מוותר באופן מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי אתר אליבי בנוגע לגלישה באתר אליבי והשימוש בשירותים האמורים.
 הדין וסמכות שיפוט
לצד דין שמיים החל על אדם שיעשה שימוש כלשהו בחומרים שבאתר שלא כדין, יחולו גם דיני מדינת ישראל על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו. התקנון יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בת"א-יפו בלבד.
 בכל שאלה בנושא תקנון זה, נא לפנות לאתר אליבי.

השירותים שלנו
מגזר דתי
שירותי פרימיום
חבילות נופש
מתנות ומזכרות

שם מלא: הודעה:
טלפון:
דואר אלקטרוני:
צריכים אליבי?
חייבים פתרון לבעיה דחופה?
צרו קשר עכשיו
  דף הבית | אודותינו | סודיות הלקוחות | השירותים שלנו | כתבו עלינו | צור קשר

Bleknet.com - בניית אתרים